Skargi i wnioski

OA.0000-34/12

 

 

Zarządzenie Nr 34/12

 

Prezesa Sądu Rejonowego w Kole

z dnia 22 czerwca 2012r.

w sprawie określenia trybu przyjmowania skarg i wniosków dotyczących

działalności Sądu Rejonowego w Kole

W celu zapewnienia realizacji prawa do składania skarg i wniosków poniżej przedstawiamy informację o trybie przyjmowania skarg i wniosków dotyczących działalności Sądu Rejonowego w Kole.

Podstawa prawna:

Zasady przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków reguluje:

 • Ustawa z 27 lipca 2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U.01.98.1070)-Rozdział 5a ( art.41a-41e). Nowelizacja ustawy m.in. w tym zakresie weszła w życie w dniu 28 marca 2012r. (Dz.U.2011.203.1192). Wprowadzono zasady postępowania w sprawach rozpatrywania skarg i wniosków dotyczących działalności sądów powszechnych.

Wyciąg w ustawy z 27 lipca 2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych

 • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 maja 2012r. w sprawie skarg i wniosków dotyczących działalności sądów powszechnych (Dz.U. z 16 maja 2012r.poz.524) - weszło w życie 17 maja 2012r. Określono w nim szczegółowy tryb i organizację przyjmowania oraz rozpatrywania skarg i wniosków dotyczących działalności sądów powszechnych.

Tekst rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 maja 2012r.

§ 1

Organ właściwy do rozpatrzenia skargi/wniosku

Organ właściwy określa art.41 b Ustawy z 27 lipca 2001r.-Prawo o ustroju sądów powszechnych.

Art.41b

§1. Organem właściwym do rozpatrzenia skargi lub wniosku, dotyczących

działalności sądu,  jest prezes sądu.

§2. Jeżeli skarga lub wniosek dotyczą działalności sądu okręgowego i sądu

rejonowego, organem właściwym do rozpatrzenia jest prezes sądu

okręgowego. Jeżeli skarga lub wniosek dotyczą działalności sądu

apelacyjnego i sądu okręgowego, organem właściwym  do rozpatrzenia jest

prezes sądu apelacyjnego.

§ 2

Wymogi formalne skargi/wniosku

Skarga/wniosek powinny zawierać:

 • datę wniesienia skargi/wniosku
 • imię i nazwisko( nazwę) wnoszącego skargę/wniosek
 • adres wnoszącego skargę/wniosek
 • zwięzłą treść skargi/wniosku
 • sygnaturę akt sprawy oraz wskazanie Sądu, którego dotyczy skarga/wniosek

§ 3

Skargi nie podlegające rozpatrzeniu

 • nie podlegają rozpatrzeniu skargi w zakresie dotyczącym orzeczniczej działalności sądu, gdyż jest to dziedzina, w której sędziowie są niezawiśli

§ 4

Skargi/wnioski pozostawiane bez rozpatrzenia

 • skargi/wnioski zawierające treści znieważające lub słowa powszechnie uznawane za obelżywe pozostawia się bez rozpatrzenia, a skarżący/wnioskodawca zostaje powiadomiony o przyczynach pozostawienia skargi lub wniosku bez rozpatrzenia
 • skargi/wnioski nie zawierające w treści adresu zwrotnego pozostawia się bez rozpatrzenia

§ 5

Wnoszenie skarg/wniosków

Skargę/wniosek można złożyć:

1.     Na piśmie:

 • na adres:

Sąd Rejonowy w Kole

ul. Włocławska 4

62-600 Koło

- tradycyjną drogą pocztową

- osobiście w Sądzie Rejonowym w Kole:

Składając skargę/wniosek w formie elektronicznej należy wskazać imię i nazwisko oraz dokładny adres korespondencyjny. Odpowiedź na skargę/wniosek wysłana będzie w formie pisemnej wyłącznie drogą pocztową.

Wzór skargi/wniosku

2.     Ustnie do protokołu .

Skargi i wnioski wnoszone w formie ustnej do protokołu, przyjmuje pracownik Oddziału Administracyjnego Sądu Rejonowego w Kole- Sekretariat Prezesa pok.49

Wzór protokołu

§ 6

Termin załatwienia skargi/wniosku

Skargi i wnioski rozpatrywane są bez zbędnej zwłoki. Termin na załatwienie skargi i wniosku wynosi miesiąc, licząc od daty ich wpływu lub uzupełnienia.

§ 7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 25 czerwca 2012r.

 

 

 

Rejestr zmian dla: Skargi i wnioski

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Kole
Wytworzył:
Prezes Sądu Rejonowego w Kole
Opublikował:
Rafał Brzeziński
Dokument z dnia:
2012-06-26
Publikacja w dniu:
2012-06-26
Opis zmiany:
b/d