Pomoc dla osób pokrzywdzonych w wyniku przestępstwa

Sąd Rejonowy w Kole udostępnia wykaz podmiotów które świadczą bezpłatną pomoc dla osób pokrzywdzonych przestępstwem,  finansowaną ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej.
Pomoc świadczona jest na terenie całego kraju, w każdym województwie pomocy dla pokrzywdzonych udziela co najmniej jeden lub kilka Podmiotów, do których osoby pokrzywdzone mogą się zwrócić  w celu udzielenia pomocy specjalistycznej; prawnej, psychologicznej czy tez pomocy materialnej, a mianowicie:

1.       organizowanie i finansowanie pomocy prawnej, w tym alternatywnych metod rozwiązywania konfliktów
2.       pokrywanie kosztów związanych z psychoterapią lub pomocą psychologiczną, w tym organizowanie i finansowanie pomocy przez osobę pierwszego kontaktu;
3.       pokrywanie kosztów świadczeń zdrowotnych, wyrobów medycznych, w tym przedmiotów ortopedycznych oraz środków pomocniczych, jeżeli jest to niezbędne w procesie leczniczym doznanego uszczerbku na zdrowiu wynikającego z przestępstwa lub jego następstw;
4.       pokrywanie kosztów związanych z edukacją ogólnokształcącą i zawodową, także na zasadach indywidualnego kształcenia, odpowiednio do wieku i potrzeb edukacyjnych osób uprawnionych;
5.       pokrywanie kosztów czasowego zakwaterowania lub udzielania schronienia;
6.       finansowanie okresowych dopłat do bieżących zobowiązań czynszowych za lokal mieszkalny, do którego osoba uprawniona posiada tytuł prawny, a lokal mieszkalny nie jest użytkowany przez inne osoby;
7.       dostosowanie lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego do potrzeb osoby pokrzywdzonej przestępstwem w przypadku, gdy utrata sprawności fizycznej nastąpiła w wyniku przestępstwa;
8.       finansowanie przejazdów środkami komunikacji publicznej lub pokrywanie kosztów transportu związanych z uzyskiwaniem świadczeń i regulowaniem spraw określonych w pkt 1-7;
9.       pokrywanie kosztów żywności lub bonów żywnościowych;
10.   pokrywanie kosztów zakupu odzieży, bielizny, obuwia, środków czystości i higieny osobistej.