Udostępnianie informacji publicznej

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniana na wniosek osoby zainteresowanej, zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112, poz.1198 z późn. zm.)

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej można przesłać na adres:

 

Sąd Rejonowy w Kole
ul. Włocławska 4
62-600 Koło

 

lub złożyć w Biurze Podawczym.

 

Zgodnie z w/w ustawą informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Udostępnienie informacji publicznej na wniosek następuje nie później niż w terminie 14 dni od złożenia wniosku, chyba że:

a) nie może być udostępniona w tym terminie, ale wtedy wnioskodawca zostaje powiadomiony o powodach opóźnienia i terminie udostępnienia informacji (jednak nie dłuższym niż 2 miesiące od złożenia wniosku;

b) środki techniczne nie pozwalają na udostępnienie informacji w sposób i w formie określonych we wniosku, ale wtedy wnioskodawca zostaje powiadomiony o braku możliwości udostępnienia jej zgodnie z wnioskiem i otrzymuje informację, w jakiej formie może być ona udostępniona. Jeżeli wnioskodawca w terminie 14 dni od powiadomienia nie złoży wniosku o udostępnienie informacji w formie wskazanej w powiadomieniu - postępowanie umarza się.

Jeśli udostępnienie informacji wiąże się z dodatkowymi kosztami (np. odpowiedni nośnik lub przekształcenie informacji) można pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom.

 

Odmowa udostępnienia informacji publicznej

 

Odmowa udzielenia informacji następuje w wyniku powołania się na tajemnicę ustawowo chronioną, prawo do prywatności osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy.

Odmowa udostępnienia informacji publicznej oraz umorzenie postępowania o udostępnienie takiej informacji następuje w drodze decyzji administracyjnej.

 

Jak realizowana jest sądowa kontrola realizacji prawa do informacji publicznej ?

 

Wnioskodawcy, któremu odmówiono prawa dostępu do informacji publicznej ze względu na wyłączenie jej jawności z powołaniem się na ochronę danych osobowych, prawo do prywatności oraz tajemnicę inną niż państwowa, służbowa, skarbowa lub statystyczna - przysługuje prawo wniesienia powództwa do sądu powszechnego (rejonowego).

Wnioskodawcy, któremu odmówiono prawa dostępu do informacji publicznej ze względu na wyłączenie jej jawności z powołaniem się na ochronę tajemnicy państwowej, służbowej, skarbowej lub statystycznej - przysługuje prawo wniesienia powództwa do sądu na zasadach przewidzianych w ustawie o Naczelnym Sądzie Administracyjnym.

 

 

 

Ponowne wykorzystanie informacji publicznej

Każda informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy i podlega udostępnieniu i ponownemu wykorzystaniu na zasadach i w trybie określonych w ustawie o dostępie do informacji publicznej.

Ponownemu wykorzystaniu podlega informacja publiczna udostępniona:
a) na stronie internetowej Sądu Rejonowego w Kole pełniącej funkcję Biuletynu Informacji Publicznej (www.kolo.sr.gov.pl),
b) w inny sposób np. na tablicy ogłoszeń tutejszego sądu,
c) przekazana na wniosek o ponowne wykorzystanie informacji publicznej.

Warunki ponownego wykorzystana informacji publicznej

Ustala się następujące warunki ponownego wykorzystania informacji publicznej udostępnionej przez Sąd Rejonowy w Kole:
1) zobowiązuje się do informowania o źródle pozyskania danych w postaci dopisku o treści: "Źródło: Sąd Rejonowy w Kole",
2) zobowiązuje się do wskazania daty pozyskanej informacji,
3) zobowiązuje się do wskazania daty wytworzenia przez Sąd Rejonowy w Kole danej informacji, (w przypadku, gdy informacją powtórnie wykorzystaną jest orzeczenie sądowe dodatkowo należy wskazać datę wydania jego, siedzibę sądu i sygnatury akt),
4) zobowiązuje się, przy przetwarzaniu uzyskanej informacji, do zachowania jej pierwotnie pozyskanej od Sądu Rejonowego w Kole formy, w celu ewentualnego dalszego udostępniania innym użytkownikom,
5) zobowiązuje się do informowania przez wnioskodawcę o przetworzeniu informacji ponownie wykorzystywanej (podanie kto i kiedy dokonał przetwarzania informacji).

Wnioski o ponowne wykorzystanie informacji

Wnioski o ponowne wykorzystanie informacji publicznej należy kierować na formularzu, którego wzór został określony w rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 17.01.2012r. (Dz. U. Nr poz.94) na adres Sądu Rejonowego w Kole lub adres e-mail: administracja@kolo.sr.gov.pl
a) w przypadku, gdy informacja nie została udostępniona w BIP lub w centralnym repozytorium, chyba, że została udostępniona w inny sposób i zostały określone warunki jej ponownego wykorzystania,
b) wnioskodawca zamierza wykorzystywać informację na warunkach innych niż zostały określone dla tej informacji.
Wniosek rozpatruje się bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 20 dni od dnia otrzymania wniosku. W sprawach szczególnie skomplikowanych podmiot zobowiązany może przedłużyć załatwienie sprawy o kolejne 20 dni, po zawiadomieniu wnioskodawcy w terminie 20 dni od dnia otrzymania wniosku.

Wyłączenie odpowiedzialności

1. Ponowne wykorzystanie wszelkich informacji publicznych z pominięciem warunków, o których mowa w §3 następuje na własną odpowiedzialność wnioskodawcy. Prezes Sądu Rejonowego w Kole nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikające z ponownego wykorzystania informacji publicznej przez wnioskodawcę lub innych użytkowników.
2. Sąd Rejonowy w Kole zastrzega, że niektóre z ponownie wykorzystywanych informacji publicznych przetworzonych przez osoby trzecie mogą być nieaktualne lub zawierać błędy.

Opłata za udostępnianie informacji publicznej w celu ponownego wykorzystania

1. Udostępnienie informacji publicznej w celu ponownego wykorzystania jest bezpłatne.
2. Prezes Sądu Rejonowego w Kole może jednak nałożyć opłatę za udostępnienie informacji publicznej w celu ponownego wykorzystania, jeżeli przygotowanie informacji publicznej w sposób wskazany we wniosku wymaga poniesienia dodatkowych kosztów, albo wniosek jest nietypowy.
3. Każdy wniosek oceniany jest indywidualnie, w zależności od treści żądania wnioskodawcy.
4. Przy rozpatrywaniu wniosku, co do ewentualnych opłat będą brane pod uwagę takie czynniki jak:
a) liczba pracowników zaangażowanych w przygotowanie danych,
b) czas pracy poświęcony na przygotowanie danych,
c) koszty materiałowe (np. papier, nośniki informatyczne),
d) koszty przekazania informacji w formie wskazanej przez wnioskodawcę.

Odmowa ponownego wykorzystania informacji

1. Zgodnie z treścią art. 14 i 16 ustawy o dostępie do informacji publicznej, Prezes Sądu Rejonowego w Kole może odmówić ponownego wykorzystywania informacji publicznej w następujących przypadkach:
a) kiedy dostęp do informacji publicznej podlega ograniczeniom, o których mowa w art. 5 (np. informacje niejawne, ochrona interesu majątkowego RP, ochrona danych osobowych, prawo do prywatności) lub w przepisach odrębnych ustaw,
b) kiedy ponowne wykorzystywanie informacji publicznej naruszy prawa własności intelektualnej przysługujące podmiotom trzecim,
2. Prezes Sądu Rejonowego w Kole może odmówić opracowywania, w szczególności przetworzenia, informacji publicznej w celu jej ponownego wykorzystywania oraz dostarczania z nich wyciągów, jeżeli spowoduje to konieczność podjęcia nieproporcjonalnych działań przekraczających proste czynności.
3. Powyższe rozstrzygnięcia podejmowane są w formie decyzji administracyjnych.

Środki prawne

1. W sytuacji, gdy Sąd Rejonowy w Kole przedstawi wnioskodawcy ofertę zawierającą:
a) warunki ponownego wykorzystywania informacji publicznej,
b) wysokość opłat za ponowne wykorzystywanie informacji publicznej,
wnioskodawca, który otrzymał ofertę, może, w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty, złożyć sprzeciw z powodu naruszenia przepisów ustawy.
2. W przypadku otrzymania sprzeciwu Prezes Sądu Rejonowego w Kole, w drodze decyzji, rozstrzyga o warunkach ponownego wykorzystywania informacji publicznej lub o wysokości opłat.
3. Na powyższą decyzję przysługuje wnioskodawcy odwołanie, które rozpoznaje się  w terminie 14 dni.
4. Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach o ponowne wykorzystanie informacji publicznej stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

 

Prezes
Sądu Rejonowego w Kole

/-/ Jacek Drabina

 

Rejestr zmian dla: Udostępnianie informacji publicznej

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Kole
Wytworzył:
Prezes Sądu Rejonowego w Kole
Opublikował:
Rafał Brzeziński
Dokument z dnia:
2013-02-06
Publikacja w dniu:
2013-02-06
Opis zmiany:
dodano - Ponowne wykorzystanie informacji publicznej