Przyjmowanie i załatwianie spraw

Sposób przyjmowania i załatwiania spraw reguluje:

  • rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2019 r. - Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U. z 2019r., poz. 1141 z późn. zm.)
  • zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 czerwca 2019r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej (Dz. U. Ministra Sprawiedliwości z 2019 r. poz. 138)
  • instrukcja kancelaryjna Sądu Rejonowego w Kole

Pisma i przesyłki wpływające do sądu przyjmowane są za pośrednictwem Biura Podawczego, które mieści się przy wejściu głównym pok. 13.
Każde pismo kierowane do sądu stempluje się pieczęcią wpływu i odnotowuje w Dzienniku Korespondencyjnym. Pisma te kierownik sekretariatu przedstawia Przewodniczącemu Wydziału, który wydaje zarządzenie, co do sposobu ich załatwienia.
Korespondencja adresowana imiennie do Prezesa Sądu Rejonowego oraz z zakresu administracji i nadzoru kierowana jest do Prezesa Sądu, który dokonuje dekretacji pisma do właściwych oddziałów lub komórek sądu.
Każde pismo wszczynające postępowanie sądowe zostaje oznaczone sygnaturą sprawy (wydział - liczba rzymska stanowiąca numer wydziału; rodzaj sprawy - symbol; numer kolejny,pod którym sprawa została wpisana do repertorium oraz dwie ostatnie cyfry bieżącego roku) i zakładane są akta sprawy.
Na podstawie zarządzenia Przewodniczącego Wydziału sprawy przydzielane są poszczególnym sędziom. Sędzia wyznacza terminy rozpraw, wydaje zarządzenia, kontroluje terminowe i należyte wykonywanie zarządzeń przez sekretariat oraz monitoruje bieg sprawy, a także informuje uczestników postępowania o ich prawach i obowiązkach procesowych.
Pisma procesowe nadsyłane w toku sprawy dołącza się do akt według kolejności wpływu. Pisma wysyłane przez sąd doręcza się adresatom w kopertach za potwierdzeniem odbioru. Potwierdzenie odbioru po wpłynięciu do sądu bezzwłocznie załącza się do akt sprawy.
Po zakończeniu postępowania sądowego przewodniczący rozprawy lub posiedzenia zalicza akta do odpowiedniej kategorii i wskazuje ich okres przechowywania w archiwum.
Skargi i wnioski rejestrowane są w rejestrze skarg i wniosków (art. 221 kpa do 259 kpa) i rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków z 8 stycznia 2002r. (Dz. U. Nr 5 poz. 46).

 

Biuro Obsługi Interesanta:

Sylwia Mikołajczyk tel. 63 22 82 917