Elektroniczne Postępowanie Upominawcze

Z dniem 1 stycznia 2010r. weszły w życie przepisy wprowadzające do polskiego systemu prawnego nowe cywilne postępowanie odrębne - elektroniczne postępowanie upominawcze.

Sądem właściwym do rozpoznania spraw w elektronicznym postępowaniu upominawczym należącym do właściwości innych sądów rejonowych jest Sąd Rejonowy w Lublinie.
Elektroniczne Postępowanie Upominawcze przewidziane jest dla roszczeń pieniężnych dochodzonych w trybie przepisów rozdziału 3; działu V tytułu VII księgi pierwszej części pierwszej Kodeksu postępowania cywilnego. Elektroniczne postępowanie upominawcze zostało wprowadzone jako odrębne postępowanie, mające charakter wezwania do zapłaty w sprawach, w których stan faktyczny nie jest skomplikowany i nie wymaga przeprowadzenia postępowania dowodowego.

Elektroniczne postępowanie upominawcze (EPU) obsługuje XVI Wydziału Cywilnego Sądu Rejonowego w Lublinie, system dostępny na stronie sądu służy do:
wnoszenia pozwów o zapłatę w formie elektronicznej
elektronicznej komunikacji stron postępowania z sądem poprzez wnoszenie pism procesowych w postaci elektronicznej i odbiór doręczeń elektronicznych
uzyskiwania wglądu do elektronicznych akt sprawy
weryfikacji treści elektronicznych nakazów zapłaty i klauzul wykonalności


Przejdź na stronę e-sądu

Nakaz zapłaty wydany w elektronicznym postępowaniu upominawczym ma postać wyłącznie elektroniczną i jest dostępny w systemie teleinformatycznym e-sądu www.e-sad.gov.pl po podaniu unikalnego kodu nakazu (20 znakowego) umieszczonego w lewym górnym rogu wydruku weryfikacyjnego.
Klauzula wykonalności wydana w elektronicznym postępowaniu upominawczym ma postać wyłącznie elektroniczną i jest dostępna zawsze wraz z nakazem zapłaty, do którego została wydana, w systemie teleinformatycznym e-sądu www.e-sad.gov.pl.


Poradnik dla pełnomocnika zawodowego Poradnik dla pełnomocnika zawodowego

Poradnik dla powoda Poradnik dla powoda

Poradnik dla pozwanego Poradnik dla pozwanego


Elektroniczne postępowanie upominawcze - broszura - plik do pobrania

 

Rejestr zmian dla: Elektroniczne Postępowanie Upominawcze