Przedmiot działania i kompetencje Sądu Rejonowego

I Wydział Cywilny

 

Zakres działania Wydziału Cywilnego: Rozpoznaje sprawy z zakresu prawa cywilnego:

 

a) procesowego (z wyłączeniem spraw zastrzeżonych do właściwości Sądów Okręgowych), tj. o prawa majątkowe o wartości przedmiotu sporu do 75 000 zł, w tym:

 • o zapłatę
 • o opróżnienie lokalu mieszkalnego i użytkowego
 • o roszczenia z art. 231 kc
 • o wydanie nieruchomości
 • o odszkodowanie z tytułu wypadków komunikacyjnych i innych tytułów
 • roszczenia dotyczące wykonania usług, rękojmi i gwarancji
 • o zwolnienie przedmiotu spod egzekucji
 • o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego
 • o odszkodowanie z tytułu odpowiedzialności Skarbu Państwa za szkody wyrządzone przez funkcjonariuszy
 • spory na tle waloryzacji
 • o ustalenie istnienia lub nieistnienia stosunku prawnego lub prawa
 • o unieważnienie aktu notarialnego
 • o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym
 • roszczenia z umowy darowizny
 • roszczenia o zachowek
 • o naprawienie szkód górniczych

b) nieprocesowego, w tym między innymi:

 • o stwierdzenie nabycia spadku
 • o dział spadku
 • o podział majątku wspólnego
 • o zasiedzenie
 • o ustanowienie służebności drogi koniecznej
 • o zniesienie współwłasności
 • o rozgraniczenie
 • o stwierdzenie nabycia własności nieruchomości

Nadto rozpoznaje sprawy dotyczące nadzoru sądu nad komornikami w przedmiocie egzekucji sądowej, o nadanie klauzuli wykonalności tytułom egzekucyjnym, ze skargi na czynności komornika, o wyłączenie sędziego i udzielenie pomocy sądowej.


II Wydział Karny

 

Zakres działania Wydziału Karnego - rozpoznaje:

 • sprawy z zakresu prawa karnego, w tym prawa karnego wykonawczego
 • sprawy o wykroczenia
 • sprawy określone w prawie karnym skarbowym o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe
 • środki odwoławcze od orzeczeń i zarządzeń wydanych przez prokuratura w postępowaniu przygotowawczym w wypadkach przewidzianych w ustawie
 • sprawy o przestępstwa ścigane z oskarżenia prywatnego
 • wnioski prokuratura w przedmiocie zastosowania tymczasowego aresztowania

 

III Wydział Rodzinny i Nieletnich

 

Zakres działania Wydziału Rodzinnego i Nieletnich - Rozpoznaje sprawy z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego z wyjątkiem spraw o rozwód, separację i ubezwłasnowolnienie, a nadto dotyczące demoralizacji i czynów karalnych nieletnich, dotyczące leczenia osób uzależnionych od alkoholu oraz środków odurzających i psychotropowych oraz należących do sądu opiekuńczego na podstawie odrębnych ustaw.

 

Przykładowo rozpoznaje sprawy:

 • o ustalenie ojcostwa i roszczenia z tym związane
 • o zaprzeczenie ojcostwa
 • o alimenty, w tym o zmianę orzeczenia w zakresie alimentów i ustalenie wygaśnięcia obowiązku alimentacyjnego
 • o zniesienie wspólności majątkowej między małżonkami
 • o ustanowienie opieki
 • o zastosowaniu obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu, o zmianę orzeczenia w tym przedmiocie i o ustaniu obowiązku leczenia odwykowego
 • o nakazanie wypłacania wynagrodzenia za pracę do rąk drugiego małżonka
 • o umieszczenie w szpitalu psychiatrycznym bez zgody osoby chorej psychicznie lub z zaburzeniami psychicznymi
 • o umieszczenie w domu pomocy społecznej
 • o przysposobienie
 • o pozbawienie, zawieszenie, ograniczenie władzy rodzicielskiej i jej przywrócenie
 • o wydanie dziecka
 • o zezwolenie na dokonanie czynności przekraczającej zakres zwykłego zarządu majątkiem dziecka
 • o rozstrzygnięcie w istotnych sprawach dziecka w razie braku porozumienia między rodzicami
 • o ustalenie miejsca pobytu małoletniego
 • o ustalenie kontaktów z małoletnim

 

V Wydział Ksiąg Wieczystych

 

Zakres działania Wydziału Ksiąg Wieczystych:

 • prowadzenie ksiąg wieczystych dla nieruchomości położonych na terenie właściwości Sądu Rejonowego
 • rozpoznawanie wniosków o wpis oraz o wykreślenie wpisu w księdze wieczystej
 • zakładanie ksiąg wieczystych dla nieruchomości, które nie mają urządzonej księgi

 

Oddział Administracyjny

 

Zakres działania Oddziału Administracyjnego z wydzieloną komórką Archiwum Zakładowego i Biurem Obsługi Interesanta:

 • sprawy kadrowe pracowników, z wyłączeniem spraw zastrzeżonych dla innych organów
 • sprawy socjalno-bytowe pracowników sądu rejonowego
 • sprawy wewnętrznej organizacji sądu, w tym sprawy ławników i kuratorów społecznych
 • sprawy usprawnień organizacji i techniki pracy sekretariatów
 • sporządzanie jednostkowych sprawozdań statystycznych o ewidencji spraw, wydanych orzeczeniach i przestępczości
 • sprawozdawczość kadrowo-etatowa sądu rejonowego
 • prowadzenie sekretariatu prezesa sądu i wiceprezesa
 • prowadzenie biura podawczego, Biura Obsługi Interesanta, biblioteki i ewidencji dowodów rzeczowych
 • nadzór nad archiwum zakładowym i zbiorem bibliotecznym
 • sprawy z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej w sądzie rejonowym
 • sprawy zaopatrzenia sądu rejonowego w sprzęt, urządzenia i materiały niezbędne do funkcjonowania sądu
 • zapewnienie ochrony i bezpieczeństwa budynku Sądu
 • administrowanie nieruchomościami Sądu

 

Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej


Zakres działania Kuratorskiej Służby Sądowej:

 • przeprowadzanie wywiadów środowiskowych zleconych przez sąd
 • sprawowanie nadzorów orzeczonych przez Sąd
 • sprawowanie dozorów orzeczonych przez sąd
 • wykonywanie orzeczeń wydanych przez sąd
 • organizacja i kontrola pracy podległych kuratorów społecznych
 • współpraca z właściwym samorządem i organizacjami społecznymi, które statutowo zajmują się opieką, wychowaniem, resocjalizacją, leczeniem i świadczeniem pomocy społecznej w środowisku otwartym.

Kuratorzy sądowi wykonują swoje zadania w środowisku podopiecznych, a także na terenie zamkniętych zakładów i placówek ich pobytu, w szczególności na terenie zakładów karnych, placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz leczniczo-rehabilitacyjnych.

 

 

Rejestr zmian dla: Przedmiot działania i kompetencje Sądu Rejonowego

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Kole
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2021-05-07
Publikacja w dniu:
2021-05-07
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Kole
Wytworzył:
Prezes Sądu Rejonowego w Kole
Opublikował:
Rafał Brzeziński
Dokument z dnia:
2011-04-05
Publikacja w dniu:
2011-04-05
Opis zmiany:
b/d