Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych dla potrzeb Sądu Rejonowego w Kole

Koło, dnia 17 sierpnia 2011r.

OA.3540-53/11

 

 

 

 

 

Ogłoszenie

O zamówieniu publicznym poniżej 14.000 euro

(art.4 pkt. 8 Prawo zamówień publicznych)

W imieniu Sądu Rejonowego w Kole informujemy, że zgodnie z art. 4 pkt.8 obowiązującej ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004r. z późn. zmianami (w tym nowelizacje) istnieje możliwość złożenia propozycji ofertowej na poniżej opisaną dostawę.

 

1.      Przedmiotem zamówienia jest jednorazowa dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych dla potrzeb Sądu Rejonowego w Kole, przy ul. Włocławskiej 4.

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia:

Materiały eksploatacyjne:

1/ tonery do drukarek laserowych

2/ tonery do kserokopiarek

Pełen zakres przedmiotu zamówienia obejmuję załącznik nr 1 - formularz cenowy

2.       O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy spełniający warunki:

a/            propozycje ofertowe mogą składać Wykonawcy oferujący jedynie materiały eksploatacyjne, które są fabrycznie nowe, do produkcji których nie użyto składników poprzednio eksploatowanych, uzupełnianych bądź przerabianych,

 

b/            materiały eksploatacyjne muszą posiadać nienaruszone cechy pierwotnego opakowania

 

c/            Zamawiający nie dopuszcza materiałów eksploatacyjnych, posiadających pojemności startowe

 

d/            Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych w stosunku do wykazu zamieszczonego w załączniku nr 1 do SIWZ zgodnie z poniższymi uwagami:

 

- produkt równoważny to taki, który posiada wszystkie wymagane parametry, normy i standardy jakościowe, w tym wydajność, takie same lub lepsze w stosunku do wymagań określonych przez Zamawiającego,

 

- ciężar udowodnienia, że oferowane materiały eksploatacyjne są równoważne w stosunku do określonych przez Zamawiającego w SIWZ spoczywa na składającym propozycję ofertową

 

- produkt równoważny to artykuł fabrycznie nowy, w pełni kompatybilny ze sprzętem, do którego jest oferowany,

 

- w przypadku składania ofert równoważnych wymaga się podania konkretnej nazwy producenta wraz z symbolem katalogowym,

 

- w przypadku dostarczania produktów innych firm niż wytwórcy sprzętu, dostarczone produkty nie mogą spowodować żadnych uszkodzeń i wpływać na niewłaściwe funkcjonowanie sprzętu posiadanego przez Zamawiającego.

 

W przypadku spowodowania uszkodzeń przez dostarczone produkty Wykonawca będzie zobowiązany do ich naprawienia na własny koszt.

e/            wymagany termin płatności - 14 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT

 

f/ wymagany termin dostawy - 5 dni od daty złożenia zamówienia przez Zamawiającego

 

3.      Zamawiający wymaga dołączenia do propozycji ofertowej oświadczenia zgodnie z treścią załącznik nr 2.

4.       Propozycje ofertowe wraz z oświadczeniem należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 sierpnia 2011r. godz. 15.30.

Pocztą na adres: Sąd Rejonowy w Kole, ul Włocławska 4, 62-600 Koło, pok. 24.

Mailem na adres: zamowienia@kolo.sr.gov.pl

Faksem na nr: 63 27-21-501 wew. 124

 

Pytania w sprawie powyższego zapytania ofertowego można uzyskać telefonicznie pod numerem 63 27-21-501 wew. 124 lub drogą elektroniczną pod adresem zamowienia@kolo.sr.gov.pl. Osoba do kontaktu: Katarzyna Kwiatkowska.

 

Zał. 1,2.

 

zał. 1 do OA.3540-53.10.doc

 

zał. 2 do OA.3540-53.11.doc

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych dla potrzeb Sądu Rejonowego w Kole

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Kole
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2011-08-17
Publikacja w dniu:
2011-08-17
Opis zmiany:
b/d