Usługa sprzątania pomieszczeń budynku Sądu Rejonowego w Kole przy ul. Włocławskie 4 oraz pomieszczeń ZKSS przy ul. Włocławskiej 6

 

Koło: Usługa sprzątania pomieszczeń budynku Sądu Rejonowego w Kole przy ul. Włocławskie 4 oraz pomieszczeń ZKSS przy ul. Włocławskiej 6
Numer ogłoszenia: 454770 - 2012; data zamieszczenia: 16.11.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Sąd Rejonowy w Kole , ul. Włocławska 4, 62-600 Koło, woj. wielkopolskie, tel. 063 27 20 852, faks 063 27 20 852.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługa sprzątania pomieszczeń budynku Sądu Rejonowego w Kole przy ul. Włocławskie 4 oraz pomieszczeń ZKSS przy ul. Włocławskiej 6.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest sprzątanie pomieszczeń budynku Sądu Rejonowego w Kole przy ul. Włocławskiej 4 oraz pomieszczeń ZKSS przy ul. Włocławskiej 6. Powierzchnia do sprzątania to 1595m2 w budynku Sądu, 136m2 pomieszczeń ZKSS oraz 82m2 powierzchni użytkowej ZKSS. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 1. Sprzątanie pomieszczeń obejmuje: a.Pomieszczenia biurowe, sale rozpraw, korytarze, klatki schodowe: -opróżnianie i mycie koszy na śmieci oraz wymiana worków jednorazowych - codziennie, -zamiatanie, mycie i czyszczenie podłóg z tarketu, PCV, terakoty, marmuru, kamienia- codziennie, -zamiatanie, wycieranie na wilgotno podłóg z paneli podłogowych i parkietu - codziennie, -odkurzanie dywanów, chodników, wykładzin dywanowych i mebli tapicerowanych - codziennie, -czyszczenie lub pranie mebli tapicerowanych i wykładzin dywanowych - w miarę potrzeb -pastowanie i froterowanie powierzchni podłóg lub wykonywanie innych zabiegów konserwacyjno-pielęgnacyjnych (np. nakładanie akrylu) - raz w miesiącu lub w miarę potrzeb -oczyszczanie wycieraczek wewnętrznych -wycieranie z kurzu mebli przy użyciu środków pielęgnacyjnych - codziennie, -mycie witryn, gablot i luster przy użyciu środków do mycia szyb - codziennie (lub w miarę potrzeb), -wycieranie sprzętu biurowego, parapetów - codziennie, -mycie drzwi, lamp, wyłączników i kontaktów prądu, likwidowanie pajęczyn - raz w tygodniu, -odkurzanie żaluzji, wertikali pionowych i rolet - 2 razy w roku (lub w miarę potrzeb), -odkurzanie i mycie trudno dostępnych części mebli, kaloryferów i zakamarków - w miarę potrzeby, -mycie klamek i poręczy schodowych - codziennie, -mycie przeszklonych drzwi - raz w tygodniu. b.Pomieszczenia sanitarne, łazienki: -mycie i dezynfekowanie posadzek - codziennie, -sprzątanie sanitariatów (miski sedesowe, umywalki, pisuary) z użyciem płynów odkażających i środków usuwających kamień-codziennie, -wymiana worków jednorazowych, opróżnianie i mycie koszy na śmieci oraz popielniczek - codziennie, -mycie okładzin ściennych przy użyciu płynu do mycia glazury - raz w miesiącu, -mycie luster codziennie lub w miarę potrzeb, -wymiana i uzupełnianie ręczników papierowych, papieru toaletowego i mydła w płynie - codziennie, -zapewnienie w toaletach środków zapachowych ustawianych (pojemniki z żelem typu Brise) oraz środków zapachowo - odkażających do misek ustępowych - codziennie, -mycie opraw oświetleniowych i kaloryferów oraz omiatanie pajęczyn - w miarę potrzeb, -udrożnianie chemiczne i mechaniczne sanitariatów - w miarę potrzeb. c.Archiwum: -zamiatanie i mycie podłóg - raz w tygodniu lub w miarę potrzeb, -opróżnianie i mycie koszy na śmieci oraz wymiana worków jednorazowych - codziennie lub w miarę potrzeb, -wycieranie regałów, mebli, drzwi, parapetów i pozostałego wyposażenia, omiatanie pajęczyn - raz w tygodniu lub w miarę potrzeb. d.Magazyny, pomieszczenia pomocnicze, korytarze piwniczne: -zamiatania i mycie podłóg, wycieranie regałów i innego wyposażenia - raz w miesiącu lub w miarę potrzeb e.Mycie okien obustronne - wykonywane będzie dwa razy w roku (w sezonie wiosennym i jesiennym) personelem, sprzętem (m. in. podnośnikiem) i środkami wykonawcy. f.W przypadku sprzątania pomieszczeń zajmowanych przez pion informacji niejawnych, kasę i archiwum, powyższe usługi wykonywane będą w obecności osób zatrudnionych w w/w komórkach organizacyjnych..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.91.00.00-9, 90.91.92.00-4, 90.91.12.00-8, 90.91.13.00-9.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający w celu spełnienia warunku żąda wyłącznie oświadczenia o spełnieniu tego warunku udziału w postępowaniu (według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ).

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże (na załączniku nr 3 do SIWZ), że w ciągu ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał lub wykonuje co najmniej 2 usługi sprzątania obiektów, które trwały co najmniej po 12 miesięcy każda, o łącznej powierzchni co najmniej 1300 m2 każda .

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający w celu spełnienia warunku dysponowania potencjałem żąda wyłącznie oświadczenia o spełnieniu tego warunku udziału w postępowaniu (według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ).

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający w celu spełnienia warunku dysponowania potencjałem żąda wyłącznie oświadczenia o spełnieniu tego warunku udziału w postępowaniu (według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ). Zamawiający uzna warunek dysponowania osobami do wykonania zadania za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie, że dysponuje co najmniej 4 osobami do wykonania usług opisanych w przedmiocie zamówienia, oraz że dysponuje 1 osobą kierującą pracownikami oraz dysponuje sprzętem do usługi sprzątania powierzchni wewnętrznych i mycia dużych powierzchni okien.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający w celu spełnienia warunku żąda wyłącznie oświadczenia o spełnieniu tego warunku udziału w postępowaniu (według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ).

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie

  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Formularz ofertowy Pełnomocnictwo

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.kolo.sr.gov.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Sąd Rejonowy w Kole, ul. Włocławska 4, 62-600 Koło, Sekretariat Prezesa pok. 49.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 26.11.2012 godzina 10:00, miejsce: Sąd Rejonowy w Kole, ul. Włocławska 4, 62-600 Koło, Sekretariat Prezesa pok. 49.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

SIWZ.doc
SIWZ.pdf
zalaczniki_1-5.doc
zalaczniki_1-5.pdf

 

Rejestr zmian dla: Usługa sprzątania pomieszczeń budynku Sądu Rejonowego w Kole przy ul. Włocławskie 4 oraz pomieszczeń ZKSS przy ul. Włocławskiej 6

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Kole
Wytworzył:
Prezes Sądu Rejonowego w Kole
Opublikował:
Rafał Brzeziński
Dokument z dnia:
2012-11-16
Publikacja w dniu:
2012-11-16
Opis zmiany:
b/d