Usługa ochrony osób i mienia w Sądzie Rejonowym w Kole

Koło: Usługa ochrony osób i mienia w Sądzie Rejonowym w Kole
Numer ogłoszenia: 454824 - 2012; data zamieszczenia: 16.11.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Sąd Rejonowy w Kole , ul. Włocławska 4, 62-600 Koło, woj. wielkopolskie, tel. 063 27 20 852, faks 063 27 20 852.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.kolo.sr.gov.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługa ochrony osób i mienia w Sądzie Rejonowym w Kole.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest całodobowa usługa polegająca na ochronie fizycznej budynku i parkingu oraz osób znajdujących się na terenie budynku Sądu Rejonowego w Kole ul. Włocławska 4 przez jednego pracownika ochrony całodobowo w dni robocze i w dni wolne od pracy (3 kondygnacje plus podpiwniczenie/1594,92 m2). Szczegółowy zakres obowiązków wykonawcy a. znajomość podstawowych aktów prawnych normujących status pracownika ochrony, b. wykonywanie czynności ochrony i dozoru mienia w formie bezpośredniej ochrony fizycznej, c. wykonywanie czynności ochrony i dozoru poprzez obsługę istniejących systemów kontrolnych i zabezpieczających tj. całodobowy monitoring z reakcją grupy interwencyjnej w ciągu 10 minut od rozpoczęcia alarmu d. konserwację i utrzymanie sprawności systemów kontrolnych i zabezpieczających, e. dokładne wykonywanie obowiązków służbowych w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób w chronionym obiekcie i ochrony jego mienia, f. dbałość o powierzone pracownikowi ochrony wyposażenie, pomieszczenie oraz wygląd zewnętrzny ( jednolite umundurowanie, identyfikator osobisty), g. stałe patrolowanie holi i korytarzy budynku, h. ochrona i zabezpieczenie obiektu przed działaniem na jego terenie osób zakłócających porządek publiczny oraz łamiących ustalone normy zachowania lub obowiązujące przepisy i instrukcje, i. obserwacja wchodzących do budynku i przebywających w nim osób, a w przypadku podejrzanego zachowania ustalenie ich tożsamości i odnotowanie jej, j. ujęcie osób stwarzających w sposób oczywisty bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także chronionego mienia, w celu oddania tych osób w ręce policji, k. stosowanie zgodnie z art.38 Ustawy o ochronie osób i mienia, środków przymusu bezpośredniego w przypadku zagrożenia dóbr powierzonych ochronie lub odparciu ataku na pracownika ochrony, l. stawianie się na sali rozpraw w przypadku wezwania sędziego i wykonywanie jego poleceń dot. zapewnienia bezpieczeństwa, ł. współdziałanie z jednostkami ochrony przeciwpożarowej w przypadku zagrożenia pożarem na terenie obiektu, m. powiadamianie Zamawiającego o zdarzeniach doszłych i niedoszłych, a stanowiących zagrożenie dla osób, mienia oraz bezpieczeństwa, także przeciwpożarowego. W sytuacjach wymagających natychmiastowej interwencji policji lub straży pożarnej, w pierwszej kolejności pracownik ochrony ma obowiązek natychmiastowego wezwania w/w służb, a następnie Zamawiającego. n. wykonywanie innych zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa, porządku i ochrony mienia zleconych przez Zamawiającego, o. dozór istniejących sygnalizacji oraz urządzeń alarmowych, ostrzegawczych i innych p. pomoc w sprawnej ewakuacji osób przebywających w budynku w przypadku alarmu bombowego lub pożarowego, r. zapewnienie pomocy przy transporcie osób niepełnosprawnych na wyższe kondygnacje budynku, s. powadzenie książki dyżurów, t. zachowanie w tajemnicy wszystkich informacji, które maja wpływ na stan bezpieczeństwa w czasie obowiązywania umowy oraz po jej rozwiązaniu..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.91.00.00-4.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający w celu spełnienia warunku żąda aktualną koncesję wydaną przez MSWiA na prowadzenie działalności w zakresie ochrony osób i mienia.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże (na załączniku nr 3 do SIWZ), że w ciągu ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał lub wykonuje co najmniej 2 usługi ochrony obiektów, o łącznej powierzchni użytkowej co najmniej 1000 m2 każda, a także osoby wykonujące zamówienie w zakresie ochrony osób i mienia nie były karane oraz posiadają licencję pracownika ochrony fizycznej.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca udokumentuje, że dysponuje 3 pracownikami ochrony, którzy realizować będą niniejszą usługę.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający w celu spełnienia warunku żąda wyłącznie oświadczenia o spełnieniu tego warunku udziału w postępowaniu (według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ).

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • koncesję, zezwolenie lub licencję

  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie

  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Formularz ofertowy Pełnomocnictwo

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.kolo.sr.gov.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Sąd Rejonowy w Kole, ul. Włocławska 4 62-600 Koło, Sekretariat Prezesa pok. 49.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 26.11.2012 godzina 12:00, miejsce: Sąd Rejonowy w Kole, ul. Włocławska 4 62-600 Koło, Sekretariat Prezesa pok. 49.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

SIWZ_ochrona.doc
SIWZ_ochrona.pdf
zal.1-5_ochrona.doc
zal.1-5_ochrona.pdf

 

Rejestr zmian dla: Usługa ochrony osób i mienia w Sądzie Rejonowym w Kole

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Kole
Wytworzył:
Prezes Sądu Rejonowego w Kole
Opublikował:
Rafał Brzeziński
Dokument z dnia:
2012-11-16
Publikacja w dniu:
2012-11-16
Opis zmiany:
b/d