Zawiadomienie o wyborze oferty na „Usługę sprzątania budynku Sądu Rejonowego w Kole przy ul. Włocławskiej 4 oraz pomieszczeń ZKSS przy ul. Włocławskiej 6”

Sąd Rejonowy

w Kole

62-600 Koło, ul. Włocławska 4

tel. 063 27 21 501 tel/fax 063 27 20 852

e-mail administracja@kolo.sr.gov.pl

Koło, dnia 11 grudnia 2012r.

 

OA. 3541-1/12

 

 

 

 

Zawiadomienie o wyborze oferty

Sąd Rejonowy w Kole na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655) zawiadamia, że  w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: „Usługę sprzątania budynku Sądu Rejonowego w Kole przy ul. Włocławskiej 4 oraz pomieszczeń ZKSS przy ul. Włocławskiej 6" została wybrana oferta nr 10 wykonawcy:

 

Konsorcjum

Grupa Hunters Sp. z o.o

Greek Hunters Sp. z o.o. sp.kom.

ul. Bukowska 114

62-065 Grodzisk Wlkp..

 

Cena oferty brutto wynosi 39.763,68 zł.

Wybrana oferta przedstawia najniższą cenę. Na podstawie przyjętego kryterium ( cena 100%) wybrany Wykonawca otrzymał 100 punktów, co stanowi najlepszy wynik spośród  ofert ocenianych.

 

Pozostałe oferty otrzymały  następującą ilość punktów:

Numer oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Liczba pkt.

7

Spółdzielnia Inwalidów „Prosna"

ul. Widok 2 A

62-800 Kalisz

85,47

5

Przedsiębiorstwo Usługowe „ROKA"

Zakład Pracy Chronionej

Ul.Polna 14

97-300 Piotrkjów Trybunalski

80,60

2

PUH CLEANEX Waldemar Rogodziński

ul. Hutnicza 1, 62-510 Konin

66,79

9

PPHU OFIR L.Kostrzewa

Kępa 1 B

62-561 Ślesin

51,52

11

TEMIDA GROUP Sp. z o.o.

Ul.Kaliska 35

62-700 Turek

36,53

 

I . Zamawiający zgodnie z art.92 ust.1 pkt 2 informuje, że odrzucono:

I. 1. Ofertę nr 1  złożoną przez Konsorcjum : Firma Handlowo-Usługowa SETI, Grupa Kapitałowa Polinvest ul. Słoneczna 17/1, 62-002 Suchy Las - Złotniki - na podstawie art.89 ust.1 pkt 4 w zw. z art. 90 ust. 3 ustawy Pzp, ponieważ oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia oraz Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. Wykonawca wezwany w trybie art.90 ust.1 ustawy Pzp do złożenia wyjaśnień dotyczących elementów ofert mających wpływ na wysokość ceny w celu ustalenia, czy złożona oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia - nie złożył wyjaśnień w wyznaczonym terminie.

I. 2. Ofertę nr 3 złożoną przez AGP Grupa Polska Sp z o.o. ul. Sportowa 6, 86-070 Dąbrowa Chełmińska - na podstawie art.89 ust.1 pkt 4 w zw. z art. 90 ust. 3 ustawy Pzp, ponieważ oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia oraz Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. Wykonawca wezwany w trybie art.90 ust.1 ustawy Pzp do złożenia wyjaśnień dotyczących elementów ofert mających wpływ na wysokość ceny w celu ustalenia, czy złożona oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia - nie złożył wyjaśnień w wyznaczonym terminie.

I. 3. Ofertę nr 4 złożoną przez Firmę „Ko-mar" Michał Malicki, ul. Dobiegniewska 21, 87-820 Kowal - na podstawie art. 89 ust.1 pkt.6 w zw. z art.90 ust.3 ustawy Pzp. Wykonawca wezwany w trybie art.90 ust.1 ustawy Pzp do złożenia wyjaśnień dotyczących elementów ofert mających wpływ na wysokość ceny w celu ustalenia, czy złożona oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia - złożył wyjaśnienia w wyznaczonym terminie, iż w ofercie nastąpił błąd w obliczeniu wartości brutto zamówienia ( podano wartość netto ) tj. ceny brutto zamówienia.

I. 4. Ofertę nr 6 złożoną przez firmę CLAR SYSTEM SA, ul.Janickiego 20 B, 60-542 Poznań - na podstawie art.89 ust.1 pkt 4 w zw. z art. 90 ust. 3 ustawy Pzp, ponieważ oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia oraz Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. Wykonawca wezwany w trybie art.90 ust.1 ustawy Pzp do złożenia wyjaśnień dotyczących elementów ofert mających wpływ na wysokość ceny w celu ustalenia, czy złożona oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia - nie złożył wyjaśnień w wyznaczonym terminie.

II . Zamawiający zgodnie z art.92 ust.1 pkt 3 ustawy Pzp informuje, że na podstawie art. 24 ust.2 pkt.4 wykluczony został Wykonawca  TRO-DAR D.Gralak, ul. 3 Maja 45, 62-600 Koło ( oferta nr 8) ponieważ nie wykazał spełnienia warunku udziału w postępowaniu. Na podstawie art.26 ust.3 Pzp Zamawiający wezwał Wykonawcę do uzupełnienia wymaganych przez zamawiającego oświadczeń i dokumentów tj. Zał.3

do oferty „Wykazu wykonanych/wykonywanych usług w zakresie niezbędnym do spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia". Wykonawca nie złożył dokumentów uzupełniających  w wyznaczonym terminie., tym samym nie wykazał spełnienia warunku udziału w postępowaniu.

Zgodnie z art.24 ust.4 ustawy Pzp ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. Wobec powyższego  na podstawie art.89 ust.1 pkt 5  zamawiający odrzuca ofertę, jeśli została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

 

Jednocześnie działając na podstawie art.92 ust.1 pkt.4 ustawy Pzp Zamawiający informuje, że podpisanie umowy możliwe będzie po dopełnieniu wszelkich formalności, po upływie 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty. Dokładne miejsce i termin zostaną uzgodnione z wyłonionym Wykonawcą.

 

 

 

Rejestr zmian dla: Zawiadomienie o wyborze oferty na „Usługę sprzątania budynku Sądu Rejonowego w Kole przy ul. Włocławskiej 4 oraz pomieszczeń ZKSS przy ul. Włocławskiej 6”

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Kole
Wytworzył:
Prezes Sądu Rejonowego w Kole
Opublikował:
Rafał Brzeziński
Dokument z dnia:
2012-12-28
Publikacja w dniu:
2012-12-28
Opis zmiany:
Korekta adresu e-mail
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Kole
Wytworzył:
Prezes Sądu Rejonowego w Kole
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2012-12-11
Publikacja w dniu:
2012-12-11
Opis zmiany:
b/d