OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługa sprzątania

 

Koło: Usługa sprzątania pomieszczeń budynku Sądu Rejonowego w Kole przy ul. Włocławskiej 4 oraz pomieszczeń ZKSS przy ul. Włocławskiej 6.
Numer ogłoszenia: 54202 - 2013; data zamieszczenia: 08.02.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 454770 - 2012r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Sąd Rejonowy w Kole, ul. Włocławska 4, 62-600 Koło, woj. wielkopolskie, tel. 063 27 20 852, faks 063 27 20 852.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługa sprzątania pomieszczeń budynku Sądu Rejonowego w Kole przy ul. Włocławskiej 4 oraz pomieszczeń ZKSS przy ul. Włocławskiej 6..

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest sprzątanie pomieszczeń budynku Sądu Rejonowego w Kole przy ul. Włocławskiej 4 oraz pomieszczeń ZKSS przy ul. Włocławskiej 6. Powierzchnia do sprzątania to 1595m2 w budynku Sądu, 136m2 pomieszczeń ZKSS oraz 82m2 powierzchni użytkowej ZKSS. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 1. Sprzątanie pomieszczeń obejmuje: a.Pomieszczenia biurowe, sale rozpraw, korytarze, klatki schodowe: -opróżnianie i mycie koszy na śmieci oraz wymiana worków jednorazowych - codziennie, -zamiatanie, mycie i czyszczenie podłóg z tarketu, PCV, terakoty, marmuru, kamienia- codziennie, -zamiatanie, wycieranie na wilgotno podłóg z paneli podłogowych i parkietu - codziennie, -odkurzanie dywanów, chodników, wykładzin dywanowych i mebli tapicerowanych - codziennie, -czyszczenie lub pranie mebli tapicerowanych i wykładzin dywanowych - w miarę potrzeb -pastowanie i froterowanie powierzchni podłóg lub wykonywanie innych zabiegów konserwacyjno-pielęgnacyjnych (np. nakładanie akrylu) - raz w miesiącu lub w miarę potrzeb -oczyszczanie wycieraczek wewnętrznych -wycieranie z kurzu mebli przy użyciu środków pielęgnacyjnych - codziennie, -mycie witryn, gablot i luster przy użyciu środków do mycia szyb - codziennie (lub w miarę potrzeb), -wycieranie sprzętu biurowego, parapetów - codziennie, -mycie drzwi, lamp, wyłączników i kontaktów prądu, likwidowanie pajęczyn - raz w tygodniu, -odkurzanie żaluzji, wertikali pionowych i rolet - 2 razy w roku (lub w miarę potrzeb), -odkurzanie i mycie trudno dostępnych części mebli, kaloryferów i zakamarków - w miarę potrzeby, -mycie klamek i poręczy schodowych - codziennie, -mycie przeszklonych drzwi - raz w tygodniu. b.Pomieszczenia sanitarne, łazienki: -mycie i dezynfekowanie posadzek - codziennie, -sprzątanie sanitariatów (miski sedesowe, umywalki, pisuary) z użyciem płynów odkażających i środków usuwających kamień-codziennie, -wymiana worków jednorazowych, opróżnianie i mycie koszy na śmieci oraz popielniczek - codziennie, -mycie okładzin ściennych przy użyciu płynu do mycia glazury - raz w miesiącu, -mycie luster codziennie lub w miarę potrzeb, -wymiana i uzupełnianie ręczników papierowych, papieru toaletowego i mydła w płynie - codziennie, -zapewnienie w toaletach środków zapachowych ustawianych (pojemniki z żelem typu Brise) oraz środków zapachowo - odkażających do misek ustępowych - codziennie, -mycie opraw oświetleniowych i kaloryferów oraz omiatanie pajęczyn - w miarę potrzeb, -udrożnianie chemiczne i mechaniczne sanitariatów - w miarę potrzeb. c.Archiwum: -zamiatanie i mycie podłóg - raz w tygodniu lub w miarę potrzeb, -opróżnianie i mycie koszy na śmieci oraz wymiana worków jednorazowych - codziennie lub w miarę potrzeb, -wycieranie regałów, mebli, drzwi, parapetów i pozostałego wyposażenia, omiatanie pajęczyn - raz w tygodniu lub w miarę potrzeb. d.Magazyny, pomieszczenia pomocnicze, korytarze piwniczne: -zamiatania i mycie podłóg, wycieranie regałów i innego wyposażenia - raz w miesiącu lub w miarę potrzeb e.Mycie okien obustronne - wykonywane będzie dwa razy w roku (w sezonie wiosennym i jesiennym) personelem, sprzętem (m. in. podnośnikiem) i środkami wykonawcy. f.W przypadku sprzątania pomieszczeń zajmowanych przez pion informacji niejawnych, kasę i archiwum, powyższe usługi wykonywane będą w obecności osób zatrudnionych w w/w komórkach organizacyjnych..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.91.00.00-9, 90.91.92.00-4, 90.91.12.00-8, 90.91.13.00-9.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 21.12.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 11.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 5.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Konsorcjum: Green Hunters Sp. z o.o., sp.k. i Grupa Hunters Sp. z o.o., ul. Bukowska 114, 62-065 Grodzisk Wielkopolski, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 72608,78 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 39763,68
  • Oferta z najniższą ceną: 39763,68 / Oferta z najwyższą ceną: 108856,32
  • Waluta: PLN.

 

 

Rejestr zmian dla: OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługa sprzątania

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Kole
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Rafał Brzeziński
Dokument z dnia:
2013-02-11
Publikacja w dniu:
2013-02-11
Opis zmiany:
b/d