OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługa ochrony osób i mienia

 

Koło: Usługa ochrony osób i mienia w Sądzie Rejonowym w Kole
Numer ogłoszenia: 54562 - 2013; data zamieszczenia: 08.02.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 454824 - 2012r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Sąd Rejonowy w Kole, ul. Włocławska 4, 62-600 Koło, woj. wielkopolskie, tel. 063 27 20 852, faks 063 27 20 852.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługa ochrony osób i mienia w Sądzie Rejonowym w Kole.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest całodobowa usługa polegająca na ochronie fizycznej budynku i parkingu oraz osób znajdujących się na terenie budynku Sądu Rejonowego w Kole ul. Włocławska 4 przez jednego pracownika ochrony całodobowo w dni robocze i w dni wolne od pracy (3 kondygnacje plus podpiwniczenie/1594,92 m2). Szczegółowy zakres obowiązków wykonawcy a. znajomość podstawowych aktów prawnych normujących status pracownika ochrony, b. wykonywanie czynności ochrony i dozoru mienia w formie bezpośredniej ochrony fizycznej, c. wykonywanie czynności ochrony i dozoru poprzez obsługę istniejących systemów kontrolnych i zabezpieczających tj. całodobowy monitoring z reakcją grupy interwencyjnej w ciągu 10 minut od rozpoczęcia alarmu d. konserwację i utrzymanie sprawności systemów kontrolnych i zabezpieczających, e. dokładne wykonywanie obowiązków służbowych w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób w chronionym obiekcie i ochrony jego mienia, f. dbałość o powierzone pracownikowi ochrony wyposażenie, pomieszczenie oraz wygląd zewnętrzny ( jednolite umundurowanie, identyfikator osobisty), g. stałe patrolowanie holi i korytarzy budynku, h. ochrona i zabezpieczenie obiektu przed działaniem na jego terenie osób zakłócających porządek publiczny oraz łamiących ustalone normy zachowania lub obowiązujące przepisy i instrukcje, i. obserwacja wchodzących do budynku i przebywających w nim osób, a w przypadku podejrzanego zachowania ustalenie ich tożsamości i odnotowanie jej, j. ujęcie osób stwarzających w sposób oczywisty bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także chronionego mienia, w celu oddania tych osób w ręce policji, k. stosowanie zgodnie z art.38 Ustawy o ochronie osób i mienia, środków przymusu bezpośredniego w przypadku zagrożenia dóbr powierzonych ochronie lub odparciu ataku na pracownika ochrony, l. stawianie się na sali rozpraw w przypadku wezwania sędziego i wykonywanie jego poleceń dot. zapewnienia bezpieczeństwa, ł. współdziałanie z jednostkami ochrony przeciwpożarowej w przypadku zagrożenia pożarem na terenie obiektu, m. powiadamianie Zamawiającego o zdarzeniach doszłych i niedoszłych, a stanowiących zagrożenie dla osób, mienia oraz bezpieczeństwa, także przeciwpożarowego. W sytuacjach wymagających natychmiastowej interwencji policji lub straży pożarnej, w pierwszej kolejności pracownik ochrony ma obowiązek natychmiastowego wezwania w/w służb, a następnie Zamawiającego. n. wykonywanie innych zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa, porządku i ochrony mienia zleconych przez Zamawiającego, o. dozór istniejących sygnalizacji oraz urządzeń alarmowych, ostrzegawczych i innych p. pomoc w sprawnej ewakuacji osób przebywających w budynku w przypadku alarmu bombowego lub pożarowego, r. zapewnienie pomocy przy transporcie osób niepełnosprawnych na wyższe kondygnacje budynku, s. powadzenie książki dyżurów, t. zachowanie w tajemnicy wszystkich informacji, które maja wpływ na stan bezpieczeństwa w czasie obowiązywania umowy oraz po jej rozwiązaniu..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.91.00.00-4.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 14.01.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 14.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 4.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Agencja Ochrony Osób i Mienia JAG Sp. z o.o., sp.kom ul. Saperów 184 85-539 Bydgoszcz, ul. Saperów 184, 85-539 Bydgoszcz, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 85463,41 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 69992,40
  • Oferta z najniższą ceną: 55188,00 / Oferta z najwyższą ceną: 109762,80
  • Waluta: PLN.

 

 

 

Rejestr zmian dla: OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługa ochrony osób i mienia

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Kole
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Rafał Brzeziński
Dokument z dnia:
2013-02-11
Publikacja w dniu:
2013-02-11
Opis zmiany:
b/d