Zawiadomienie o wyborze oferty na: „Usługę ochrony osób i mienia w Sądzie Rejonowym w Kole”

 

Sąd Rejonowy

w Kole

62-600 Koło, ul. Włocławska 4

tel. 063 27 21 501 tel/fax 063 27 20 852

e-mail administracja@sr.kolo.gov.pl

Koło, dnia 12 grudnia 2012r.

 

OA. 3541-2/12

 

 

 

 

Zawiadomienie o wyborze oferty

Sąd Rejonowy w Kole na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655) zawiadamia, że  w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: „Usługę ochrony osób i mienia w Sądzie Rejonowym w Kole" została wybrana oferta nr 3 wykonawcy:

 

Biuro Detektywistyczno-Ochroniarskie

„DETEKTOR" s.c

Ul. Aleja Wolności 12

62-800 Kalisz

 

Cena oferty brutto wynosi 55.188,00 zł.

Wybrana oferta przedstawia najniższą cenę. Na podstawie przyjętego kryterium ( cena 100%) wybrany Wykonawca otrzymał 100 punktów, co stanowi najlepszy wynik spośród  ofert ocenianych.

 

Pozostałe oferty otrzymały  następującą ilość punktów:

Numer oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Liczba pkt.

14

Agencja Ochrony Osób i Mienia

J.A.G. Sp. z o.o. Sp.kom.

ul. Saperów 184

85- 539 Bydgoszcz

78,85

12

WOHL Sp. z o.o.

ul. Wierchów 20

04-653 Warszawa

68,48

5

Biuro Usług Detektywistyczno-

Ochroniarskich „LEX" Sp.z o.o.

ul. Poznańska 95

62-800 Kalisz

68,48

7

Spółdzielnia Inwalidów „Prosna"

ul. Widok 2 A

62-800 Kalisz

66,25

2

KERIM

Mirosław Hendel

ul.Dzielna 11

26-600 Radom

66,04

13

Agencja Detektywistyczna i Ochrony

„JOKER" Sp z o.o.

Al. Wielkopolska 36

60-608 Poznań

65,28

11

Spółdzielnia „DOZÓR"

ul. Żwirki i Wigury 18 A

62-200 Gniezno

62,44

8

Grupa Hunters Sp. z o.o.

ul. Bukowska 114

62- 065 Grodzisk Wlkp.

60,75

9

TEMIDA Group Sp. z o.o.

ul. Kaliska 35

62-700 Turek

55,65

 

Zamawiający zgodnie z art.92 ust.1 pkt 3 ustawy Pzp informuje, co następuje:

1. Na podstawie art. 24 ust.2 pkt.4 wykluczony został Wykonawca  TG Security Sp. z o.o. ul. gen.J.H.Dąbrowskiego 298, 60-406 Poznań ( oferta nr 1) ponieważ nie wykazał spełnienia warunku udziału w postępowaniu. Na podstawie art.26 ust.3 Pzp Zamawiający wezwał Wykonawcę do uzupełnienia wymaganych przez zamawiającego oświadczeń i dokumentów tj. Zał.3 do oferty „Wykazu wykonanych/wykonywanych usług w zakresie niezbędnym do spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia". Wykonawca nie złożył dokumentów uzupełniających  w wyznaczonym terminie, tym samym nie wykazał spełnienia warunku udziału w postępowaniu.

Zgodnie z art.24 ust.4 ustawy Pzp ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. Wobec powyższego  na podstawie art.89 ust.1 pkt 5  zamawiający odrzuca ofertę, jeśli została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

2. Na podstawie art. 24 ust.2 pkt.4 wykluczony został Wykonawca  Agencja Ochrony Osób i Mienia „Lion" Grzegorz Jerzyk, ul. Brzechwy 43, 63-100 Śrem( oferta nr 4) ponieważ nie wykazał spełnienia warunku udziału w postępowaniu.

Na podstawie art.26 ust.3 Pzp Zamawiający wezwał Wykonawcę do uzupełnienia wymaganych przez zamawiającego oświadczeń i dokumentów tj. Zał. 3 do oferty „Wykazu wykonanych/wykonywanych usług w zakresie niezbędnym do spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia". Ponadto Wykonawca w formularzu ofertowym wskazał, że cześć zamówienia powierzy podwykonawcom. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany był przedstawić pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia ( złożenie w ofercie oświadczenia w formie pisemnej podpisanego przez osobę/osoby do tego umocowane). Zamawiający wymagał od Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w ust. 5 działu V SIWZ

tj. aktualnego odpisu z właściwego rejestru , jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust.1 pkt.2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy oraz oświadczenia podwykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ.

Wykonawca nie złożył dokumentów uzupełniających  w wyznaczonym terminie., tym samym nie wykazał spełnienia warunku udziału w postępowaniu.

Zgodnie z art.24 ust.4 ustawy Pzp ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. Wobec powyższego  na podstawie art.89 ust.1 pkt 5  zamawiający odrzuca ofertę, jeśli została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

3. Na podstawie art. 24 ust.2 pkt.4 wykluczony został Wykonawca  Przedsiębiorstwo Usługowe „Jarexs" Sp. zo.o. ul. Okólna 1A, 59-855 Legnica( oferta nr 6) ponieważ nie wykazał spełnienia warunku udziału w postępowaniu.

Na podstawie art.26 ust.3 Pzp Zamawiający wezwał Wykonawcę do uzupełnienia wymaganych przez zamawiającego oświadczeń i dokumentów podwykonawców. Wykonawca w formularzu ofertowym wskazał, że cześć zamówienia powierzy podwykonawcom. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany był przedstawić pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia ( złożenie w ofercie oświadczenia w formie pisemnej podpisanego przez osobę/osoby do tego umocowane). Zamawiający wymagał od Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w ust. 5 działu V SIWZ

tj. aktualnego odpisu z właściwego rejestru , jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust.1 pkt.2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy oraz oświadczenia podwykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ.

Wykonawca nie złożył dokumentów uzupełniających  w wyznaczonym terminie., tym samym nie wykazał spełnienia warunku udziału w postępowaniu.

Zgodnie z art.24 ust.4 ustawy Pzp ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. Wobec powyższego  na podstawie art.89 ust.1 pkt 5  zamawiający odrzuca ofertę, jeśli została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

4. Na podstawie art. 24 ust.2 pkt.4 wykluczony został Wykonawca  Omega Ochrona Sp. z o.o. ul.Zamoyskiego 45 A m 10 , 03-801 Warszawa ( oferta nr 10) ponieważ nie wykazał spełnienia warunku udziału w postępowaniu. Na podstawie art.26 ust.3 Pzp Zamawiający wezwał Wykonawcę do uzupełnienia wymaganych przez zamawiającego oświadczeń i dokumentów tj. Zał.3 do oferty „Wykazu wykonanych/wykonywanych usług w zakresie niezbędnym do spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia". Wykonawca nie złożył dokumentów uzupełniających  w wyznaczonym terminie., tym samym nie wykazał spełnienia warunku udziału w postępowaniu.

Zgodnie z art.24 ust.4 ustawy Pzp ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. Wobec powyższego  na podstawie art.89 ust.1 pkt 5  zamawiający odrzuca ofertę, jeśli została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

 

Jednocześnie działając na podstawie art.92 ust.1 pkt.4 ustawy Pzp Zamawiający informuje, że podpisanie umowy możliwe będzie po dopełnieniu wszelkich formalności, po upływie 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty. Dokładne miejsce i termin zostaną uzgodnione z wyłonionym Wykonawcą.

 

 

Prezes Sądu Rejonowego

/-/ SSR Jacek Drabina

 

 

Rejestr zmian dla: Zawiadomienie o wyborze oferty na: „Usługę ochrony osób i mienia w Sądzie Rejonowym w Kole”

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Kole
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Rafał Brzeziński
Dokument z dnia:
2013-02-11
Publikacja w dniu:
2013-02-11
Opis zmiany:
b/d