Ogłoszenie - Usługa utrzymania czystości terenu zewnętrznego wraz z odśnieżaniem oraz usługą pielęgnacji terenu zielonego wokół budynku Sądu Rejonowego w Kole

Koło, dnia 3 czerwca 2014 r.

Sąd Rejonowy

w Kole

62-600 Koło, ul. Włocławska 4

tel. 63 27 21 501 tel./fax. 63 27 20 852

e-mail administracja@kolo.sr.gov.pl

 

OA.3540-60/14

 

 

 

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na

„Usługę utrzymania czystości terenu zewnętrznego wraz z odśnieżaniem oraz usługę pielęgnacji terenu zielonego wokół budynku Sądu Rejonowego w Kole  przy ul. Włocławskiej 4, 62-600 Koło."

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1.      Przedmiotem zamówienia jest utrzymanie i pielęgnacja terenów zielonych oraz utrzymanie czystości terenów zewnętrznych wraz z odśnieżaniem wokół budynku Sądu Rejonowego w Kole przy ul. Włocławskiej 4.

 

2.      Kod CPV: 90610000-6 usługi sprzątania i zamiatania ulic, 90620000-6 usługi odśnieżania, 77310000-6 - usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych, 77312100-1 - usługi odchwaszczania, 77314100-5 - usługi w zakresie trawników.

 

3.      Informacje ogólne dot. powierzchni terenów, których dot. zaproszenie:

a.       Trawnik - 900 m2

b.      Chodnik i schody przed budynkiem Sądu - 421 m2

c.       Parking wraz z drogą wjazdową - 1002 m2

 

4.      Zakres prac:

a.       pielęgnacja terenów zielonych:

- oczyszczanie terenów zielonych,

- koszenie trawy,

- wywóz skoszonej trawy,

- dosiewanie trawy,

- uzupełnianie ubytków ziem,

- w okresie jesiennym wywóz zgrabionych liści (według potrzeb),

- formowanie drzew, krzewów,

- pielenie,

- pielęgnacja drzew (wycinka suchych oraz połamanych wiatrami konarów, przycięcie gałęzi),

- podlewanie,

- nawożenie ziemi,

b.      utrzymanie czystości terenów zewnętrznych:

- utrzymanie czystości i porządku miejsc parkingowych, drogi dojazdowej, ciągów pieszych i chodników (omiatanie, oczyszczanie itp.).

 

c.       usługi odśnieżania:

- odśnieżanie terenu wokół budynku,

- systematyczne likwidowanie oblodzonej nawierzchni ciągów komunikacyjnych (w tym schodów i zejść do pomieszczeń od strony parkingu),

- monitorowanie powstawania sopli lodowych i nawisów śnieżnych oraz ich natychmiastowe usuwani,

- pryzmowanie śniegu do momentu wywozu z posesji, w taki sposób aby nie blokować dojść do budynków, ciągów komunikacyjnych, parkingów oraz aby nie zalegał na ścianach budynku oraz w taki sposób aby nie uszkodzić roślinności.
Usunięty śnieg będzie składowany w wyznaczonym miejscu na działce sądu, po czym będzie wywożony w wyznaczone miejsce.

5.      Wykonawca użyje własnego sprzętu, maszyn, narzędzi oraz materiałów niezbędnych do wykonania usług, stanowiących przedmiot zamówienia.

II. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

1.      Usługi objęte przedmiotem zamówienia będą realizowane od daty zawarcia umowy do 30.06.2016 r.

2.      Częstotliwość świadczenia usług:

- omiatanie chodnika i schodów przed budynkiem Sądu - 2 razy w tygodniu,

- usługa omiatanie parkingu wraz z drogą wjazdową - 1 raz w tygodniu,

- usługa odśnieżanie i likwidowanie skutków gołoledzi - w miarę potrzeb,

- usługi dot. pielęgnacji terenów zielonych wokół budynku Sądu - w miarę potrzeb.

 

 

 

III. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

1.      Posiadają uprawnienia do wykonywania działalności określonej w przedmiocie zamówienia,

2.      Posiadania wiedzy i doświadczenia w tym zakresie,

3.      Są w dobrej kondycji ekonomicznej i finansowej.

 

IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

1.      Oferta wraz z załącznikami musi być czytelna.

2.      Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania wykonawcy.

3.      Zaleca się wykorzystanie załącznika nr 1 (formularz ofertowy).

4.      Wykonawca wraz z ofertą winien przedstawić  dokumenty potwierdzające możliwość udziału w niniejszym postępowaniu, wynikające z Rozdz. III i tak:

- dla pkt 1 - odpis z właściwego rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej,

- dla pkt 2 - referencje, listy polecające, itp.,

- dla pkt 3 - kserokopie opłaconej polisy, a w przypadku jej braku, innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 50.000,00 zł.

4a. Wykonawca powinien przedłożyć wraz z ofertą zaparafowany projekt umowy-       załącznik nr 2.

5.      Przedstawiona w ofercie cena winna dotyczyć:

-usługi koszenia za 1m2 trawnika (dot. Rozdz. I pkt 3a),

-usług utrzymania czystości za 1m2 terenu zewnętrznego wokół budynku Sądu w tym również odśnieżanie terenu (dot. Rozdz. I pkt 3b i c),

- cenę 1 rob/h za ewentualne usługi pielęgnacyjne.

6.      Koszty wykorzystanych materiałów pielęgnacyjnych Wykonawca będzie wykazywał w odrębnym zestawieniu i doliczał do faktury.

 

V. OPIS KRYTERIUM, KTÓRYM ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną (brutto) obejmującą: 1m2 dot. usługi koszenia trawnika, 1m2 dot. utrzymanie czystości  terenu zewnętrznego wokół budynku Sądu wraz z odśnieżaniem terenu oraz 1 roboczogodzina dot. usług pielęgnacyjnych

 

 

VI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: Sąd Rejonowy w Kole, ul. Włocławska 4, 62-600 Koło- Oddział Administracyjny - pok. 5, faksem na nr 63 272-05-82 lub pocztą elektroniczną na adres zamówienia@kolo.sr.gov.pl w terminie do dnia 11 czerwca 2014 roku godz.:15:30.

VII. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZPOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Zamawiający zawrze z Wykonawcą umowę zgodnie z projektem umowy określonym w załączniku nr 2 w miejscu i terminie wyznaczonym po wyborze oferty.

 

VIII. OSOBĄ UPOWAŻNIONĄ  DO KONTAKTÓW Z WYKONAWCAMI JEST:

1.      Natalia Grzybek tel. 63 272-15-01 wew. 105, e-mail: zamówienia@kolo.sr.gov.pl

 

 

Z poważaniem

DYREKTOR

Sądu Rejonowego w Kole

/-/ Bogumiła Makulska

 

Załączniki:

zał. 1) Formularz ofertowy

zał. 2) Projekt umowy

 

 

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie - Usługa utrzymania czystości terenu zewnętrznego wraz z odśnieżaniem oraz usługą pielęgnacji terenu zielonego wokół budynku Sądu Rejonowego w Kole

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Kole
Wytworzył:
Dyrektor Sądu Rejonowego w Kole
Opublikował:
Rafał Brzeziński
Dokument z dnia:
2014-06-05
Publikacja w dniu:
2014-06-05
Opis zmiany:
b/d