Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na „Prace remontowe przeprowadzane w budynku Sądu Rejonowego w Kole przy ul. Włocławskiej 4”

Koło, dnia 07 lipca 2014 r.

Sąd Rejonowy

w Kole

62-600 Koło, ul. Włocławska 4

tel. 63 27 21 501 tel./fax. 63 27 20 852

e-mail administracja@kolo.sr.gov.pl

 

OA.3540-74/14

 

 

 

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na

„ Prace remontowe przeprowadzane w budynku Sądu Rejonowego w Kole  przy ul. Włocławskiej  4."

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1.      Przedmiotem zamówienia jest:

1)      Wymiana sufitu podwieszanego na korytarzu na II piętrze budynku Sądu Rejonowego w Kole wraz z wzmocnieniem istniejących opraw oświetleniowych,

2)      Malowanie i gipsowanie: 6 pomieszczeń biurowych (pow. łączna około: 286,00 m2); pokrycie ścian korytarza archiwum (pow. łączna około:175,00 m2 w tym 135,00 m2 metodą gemalit) oraz wiatrołapu (pow. łączna około: 16,00 m2 w tym 14,00 m2 metodą gemalit),

3)      Zamontowanie lampy ściennej przy stoliku dla interesantów na parterze,

4)      Zamontowanie daszka nad platformą dla osób niepełnosprawnych,

5)      Uzupełnienie drobnych ubytków na ścianach na korytarzu I piętro i pokrycie ścian metodą natryskową (pow. łączna około: 5,00 m2),

6)      Drobne prace remontowe, wynikające z przeprowadzonych kontroli budynku, tj.:

a)      Poprawienie spadków pokrycia przy kominach, w celu wyeliminowania powstających zastoisk wody, wykonanie drobnych prac uszczelniających na pokryciu,

b)      Usunięcie roślinności widocznej na połączeniu pokrycia ze ścianą (niższa część dachu), poprawienie połączenia pokrycia ze ścianą w tym miejscu (poprzez zamocowanie obróbek blacharskich i dodatkowe wyklejenie papą),

c)      Wykonanie kosza ochronnego na drabinie wyłazowej na dach,

d)     Zamaskowanie rys widocznych na ścianie węzła i przy sali nr 21,

e)      Wykonanie drobnych poprawek malarskich na ścianach wewnątrz i zewnątrz budynku,

f)       Oczyszczenie murków na schodach zewnętrznych do pomieszczenia przyziemia,

g)      Wymiana kilku skorodowanych złączek instalacji odgromowej na dachu,

h)      Wymiana uszkodzonych krawężników przy studzience kanalizacji deszczowej

 

Z uwagi na brak opracowanej dokumentacji projektowej dla poz. 5 uzasadnionym jest dokonanie przez Wykonawcę wizji lokalnej przed złożeniem oferty, w celu dokonania pomiarów, ułatwiających oszacowanie wartości zamówienia.

 

2.      Kod CPV: 45000000-7 Roboty budowlane, 45216112-2 Roboty budowlane w zakresie budynków sądowych, 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne, 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych.

 

3.      Roboty budowlane muszą być wykonane zgodnie z załączonymi do zaproszenia projektami i dokumentami. Przedmiot umowy należy zrealizować przy użyciu materiałów, wyrobów i urządzeń o parametrach i standardach zgodnych z dokumentacją. Na zastosowanie robót i elementów zamiennych wymagana jest opinia autora dokumentacji projektowej oraz zgoda Zamawiającego.

 

4.      Wymagania techniczne oraz wszystkie szczegóły dotyczące wykonania robót określają:

a)      przedmiar robót budowlanych,

b)      dokumentacja projektowa.

 

5.      Wykonawca zapewni objęcie przez osobę o odpowiednich kwalifikacjach funkcję kierownika budowy. Zmiana kierownika budowy wymaga zawiadomienia Zamawiającego na piśmie z załączeniem odpowiednich dokumentów (uprawnienia, zaświadczenie o przynależności do odpowiedniej izby samorządu zawodowego, oświadczenie o podjęciu obowiązków).

 

6.      Prace remontowe należy prowadzić w sposób zapewniający bezpieczeństwo osób przebywających w budynku, należy również pomieszczenia i ciągi komunikacyjne utrzymywać w czystości i w stanie  wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz na bieżąco usuwać wszelkie zbędne urządzenia, materiały, odpady i nieczystości.

 

7.      Wykonawca wykona przedmiot zamówienia z materiałów własnych. Materiały budowlane i elementy przefabrykowane muszą posiadać wymagane certyfikaty lub aprobaty techniczne i odpowiadać odpowiednim normom. Roboty budowlane i instalacyjne należy wykonać pod ścisłym nadzorem technicznym zgodnie z zasadami sztuki  budowlanej oraz obowiązującymi normami i przepisami budowlanymi.

 

8.      Na każde żądanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów certyfikat ich zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną.

 

9.      Warunkiem odbioru przez Zamawiającego przedmiotu zamówienia jest podpisanie protokołu odbioru. Do protokołu odbioru należy dołączyć wszelkie certyfikaty zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną.

 

 

II. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Należy dokonać realizacji zamówienia do dnia 31.08.2014 roku

 

 

III. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

1.      Posiadają uprawnienia do wykonywania działalności określonej w przedmiocie zamówienia,

2.      Posiadają wiedzę i doświadczenie w tym zakresie,

3.      Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

4.      Są w dobrej kondycji ekonomicznej i finansowej.

 

IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

1.      Oferta wraz z załącznikami musi być czytelna.

2.      Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania wykonawcy.

3.      Zaleca się wykorzystanie załącznika nr 1 (formularz ofertowy).

4.      Wykonawca wraz z ofertą winien przedstawić  dokumenty potwierdzające możliwość udziału w niniejszym postępowaniu, wynikające z Rozdz. III i tak:

- dla pkt 1 - aktualny odpis z właściwego rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej,

- dla pkt 2 - wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone, stanowiącym zał. nr 2 do zaproszenia

- dla pkt 3 - wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi zał. nr 3 do zaproszenia,

- dla pkt 4 - kserokopie opłaconej polisy, a w przypadku jej braku, innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 50.000,00 zł.

4a. Wykonawca powinien przedłożyć wraz z ofertą zaparafowany projekt umowy-       załącznik nr 4.

 

 

V. OPIS KRYTERIUM, KTÓRYM ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną (brutto) .

 

VI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

1.  Oferty należy składać w siedzibie Sądu Rejonowego w Kole, ul. Włocławska 4, 62-600 Koło, Oddział Administracyjny pok. 5 w terminie do dnia 15 lipca 2014 roku godz.: 15:30.

2. Oferty należy składać w zaklejonej kopercie, opisanej nazwą i adresem Wykonawcy z dopiskiem „Prace remontowe przeprowadzane w budynku Sądu Rejonowego w Kole".

VII. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZPOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Zamawiający zawrze z Wykonawcą umowę zgodnie z projektem umowy określonym w załączniku nr 4 w miejscu i terminie wyznaczonym po wyborze oferty.

 

VIII. OSOBĄ UPOWAŻNIONĄ  DO KONTAKTÓW Z WYKONAWCAMI JEST:

1.      Natalia Grzybek tel. 63 272-15-01 wew. 105, e-mail: zamówienia@kolo.sr.gov.pl

 

 

 

Z upoważnienia

DYREKTORA

Sądu Rejonowego w Kole

/-/ Rafał Brzeziński

 

Załączniki:
zał. 1) Formularz ofertowy
zał. 2) Wykaz robót budowlanych

zał. 3) Wykaz osób odpowiedzialnych

zał. 4) Projekt umowy

zał. 5) Przedmiar Robót

zał. 6) Dokumentacja projektowa

 

 

Rejestr zmian dla: Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na „Prace remontowe przeprowadzane w budynku Sądu Rejonowego w Kole przy ul. Włocławskiej 4”

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Kole
Wytworzył:
Dyrektor Sądu Rejonowego w Kole
Opublikował:
Rafał Brzeziński
Dokument z dnia:
2014-07-10
Publikacja w dniu:
2014-07-10
Opis zmiany:
Dodanie załączników 5 oraz 6
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Kole
Wytworzył:
Dyrektor Sądu Rejonowego w Kole
Opublikował:
Rafał Brzeziński
Dokument z dnia:
2014-07-09
Publikacja w dniu:
2014-07-09
Opis zmiany:
b/d