Ochrona Danych Osobowych

KLAUZULA INFORMACYJNA

SĄD REJONOWY W KOLE

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 s. 1) – dalej RODO, informujemy, co następuje:

Administratorem Państwa danych osobowych jest Sąd Rejonowy w Kole, Prezes, Dyrektor sądu z siedzibą przy ul. Włocławska 4, Koło Tel. 63 22 82 800, adres e-mail – administracja@kolo.sr.gov.pl oraz  Minister Sprawiedliwości, każdy ze wskazanych  zgodnie z kompetencjami określonymi w Ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U.2018. 23 ze zm.),

Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować za pośrednictwem adresu e-mail iod@kolo.sr.gov.pl we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych, za wyjątkiem spraw związanych z przetwarzaniem danych osobowych w zakresie sprawowania wymiaru sprawiedliwości.

Przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 a, b, c lub e RODO w celach i na podstawie przepisów wskazanych w poniższej tabeli:

Podstawowe cele przetwarzania

Podstawa prawna w wypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 lit c  (najważniejsze akty prawa)

Kategorie odbiorców

Podstawy ustalania okresów przechowywania

 

- prowadzania postępowań sądowych oraz realizacja zadań z zakresu ochrony prawnej,

- zapewnienie wiarygodności obrotowi nieruchomość,

- organizacja wymiaru sprawiedliwości (w tym  zapewnienie bezpieczeństwa),

- archiwizacja,

- zatrudnienie ( również inne formy jak stosunek pracy),

- sprawy socjalnych,

- zapewnienie ciągłości działania - Kontrahenci wykonawcy i dostawcy – umowy,

- rachunkowości w związku z zatrudnieniem,

- rachunkowości - zapewnienie ciągłości działania,

- rachunkowości,

- nadzoru wewnętrznego i nad jednostkami zależnymi

 

 

- Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych,

- Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny,

- Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny,

- Ustawa z dnia 10 września 1999 r. - Kodeks karny skarbowy

- Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego

- Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego,

- Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny wykonawczy

- Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich,

Ustawa z dnia 22 listopada 2013 r. o postępowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi stwarzających zagrożenie życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. - Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia

- Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji

Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o kuratorach sądowych,

Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach

- Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy,

- Ustawa z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury

- Ustawa z dnia 17 lipca 2009 r. o praktykach absolwenckich,

- Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,

- Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości,

- Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa

 

 

 

- Minister Sprawiedliwości,

- Sądy,

- Urząd Skarbowy,

- Zakład Ubezpieczeń Społecznych,

- podmioty realizujące zadania z zakresu obsługi IT,

- podmioty niszczące nośniki danych ,

- podmioty realizujące obsługę prawą,

- placówki medycyny pracy

- podmioty świadczące usługi ochrony osób i mienia

 

 

 

 

 

 

- Jednolity Rzeczowy Wykaz Akt Sądu Rejonowego w Kole -  Ustawa z dnia 14.07.1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach

 

 

 

 

 

 

 

- Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 marca 2004 r. w sprawie przechowywania akt spraw sądowych oraz ich przekazywania do archiwów państwowych lub do zniszczenia

W zakresie i granicach określonych w RODO, w związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych posiadają Państwo następujące prawa:

prawo dostępu do treści swoich danych - korzystając z tego prawa mają Państwo możliwość pozyskania informacji, jakie dane, w jaki sposób i w jakim celu są przetwarzane,

prawo ich sprostowania - korzystając z tego prawa mogą Państwo zgłosić konieczność poprawienia niepoprawnych danych lub uzupełnienia danych wynikającą z błędu przy zbieraniu, czy przetwarzaniu danych,

prawo do ich usunięcia - korzystając z tego prawa mogą Państwo złożyć wniosek o usunięcie danych. W przypadku zasadności wniosku dokonamy niezwłocznego usunięcia danych,

prawo do ograniczenia przetwarzania - korzystając z tego prawa mogą Państwo złożyć wniosek o jego ograniczenie, w razie kwestionowania prawidłowości, przetwarzanych danych. W przypadku zasadności wniosku możemy dane jedynie przechowywać, zaś dalsze przetwarzanie może odbyć się po ustaniu przesłanek uzasadniających ograniczenie przetwarzania,

prawo do przenoszenia danych - ma zastosowanie jedynie w przypadkach przetwarzania danych na podstawie zgody lub na podstawie umowy i w sposób zautomatyzowany,

prawo do wniesienia sprzeciwu - korzystając z tego prawa mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych, jeżeli są one przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit e. lub f.

prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie - wycofanie zgody przysługuje Państwu w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania, tj. dokonanego przed cofnięciem zgody.

Państwa dane nie będą podstawą podejmowania decyzji w sposób zautomatyzowany, w tym  profilowania.

Państwa dane nie będą państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej z wyłączeniem sytuacji wynikających z przepisów prawa.

W zakresie, w jakim przetwarzanie danych osobowych nie dotyczy sprawowania przez Sąd wymiaru sprawiedliwości mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Skargi na przetwarzania danych przez sąd  w ramach sprawowania wymiaru sprawiedliwości można składać do Prezesa Sądu Okręgowego w Koninie.

Rejestr zmian dla: Ochrona Danych Osobowych

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Kole
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-04-19
Publikacja w dniu:
2019-04-19
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Kole
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-04-19
Publikacja w dniu:
2019-04-19
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Kole
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-02-04
Publikacja w dniu:
2019-02-04
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Kole
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-10-09
Publikacja w dniu:
2018-10-09
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Kole
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-09-25
Publikacja w dniu:
2018-09-25
Opis zmiany:
b/d