Wydziały

I Wydział Cywilny

II Wydział Karny

III Wydział Rodzinny i Nieletnich

V Wydział Ksiąg Wieczystych

 

I Wydział Cywilny

 

Zakres działania Wydziału Cywilnego: Rozpoznaje sprawy z zakresu prawa cywilnego:

 

a) procesowego (z wyłączeniem spraw zastrzeżonych do właściwości Sądów Okręgowych), tj. o prawa majątkowe o wartości przedmiotu sporu do 75 000 zł, w tym:

 • o zapłatę
 • o opróżnienie lokalu mieszkalnego i użytkowego
 • o roszczenia z art. 231 kc
 • o wydanie nieruchomości
 • o odszkodowanie z tytułu wypadków komunikacyjnych i innych tytułów
 • roszczenia dotyczące wykonania usług, rękojmi i gwarancji
 • o zwolnienie przedmiotu spod egzekucji
 • o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego
 • o odszkodowanie z tytułu odpowiedzialności Skarbu Państwa za szkody wyrządzone przez funkcjonariuszy
 • spory na tle waloryzacji
 • o ustalenie istnienia lub nieistnienia stosunku prawnego lub prawa
 • o unieważnienie aktu notarialnego
 • o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym
 • roszczenia z umowy darowizny
 • roszczenia o zachowek
 • o naprawienie szkód górniczych

b) nieprocesowego, w tym między innymi:

 • o stwierdzenie nabycia spadku
 • o dział spadku
 • o podział majątku wspólnego
 • o zasiedzenie
 • o ustanowienie służebności drogi koniecznej
 • o zniesienie współwłasności
 • o rozgraniczenie
 • o stwierdzenie nabycia własności nieruchomości

Nadto rozpoznaje sprawy dotyczące nadzoru sądu nad komornikami w przedmiocie egzekucji sądowej, o nadanie klauzuli wykonalności tytułom egzekucyjnym, ze skargi na czynności komornika, o wyłączenie sędziego i udzielenie pomocy sądowej.

 

Przewodniczący Wydziału

Funkcję tę sprawuje Sędzia Sądu Rejonowego Marcin Szczesiak.

Kierownik Sekretariatu

Funkcję tę sprawuje Pani Małgorzata Tokarska.

pok. 47
tel. 63 22 82 801

fax 63 22 82 810

Informacji o prowadzonych w wydziale sprawach udziela Biuro Obsługi Interesantów: tel. 63 22 82 917

e-mail: cywilny@kolo.sr.gov.pl

sekretariat jest czynny:

poniedziałek 8:00 - 18:00

wtorek - piątek 7:30 - 15:30

 

II Wydział Karny

 

Zakres działania Wydziału Karnego - rozpoznaje:

 • sprawy z zakresu prawa karnego, w tym prawa karnego wykonawczego
 • sprawy o wykroczenia
 • sprawy określone w prawie karnym skarbowym o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe
 • środki odwoławcze od orzeczeń i zarządzeń wydanych przez prokuratura w postępowaniu przygotowawczym w wypadkach przewidzianych w ustawie
 • sprawy o przestępstwa ścigane z oskarżenia prywatnego
 • wnioski prokuratura w przedmiocie zastosowania tymczasowego aresztowania
 • windykacja należności sądowych

Przewodniczący Wydziału Karnego

Funkcję tę sprawuje Sędzia Sądu Rejonowego Bogdan Radecki.

Kierownik sekretariatu Wydziału Karnego

Funkcję tę sprawuje Pani Wioletta Zieleśkiewicz.

pok. 41

tel. 63 22 82 802

fax 63 22 82 820

Informacji o prowadzonych w wydziale sprawach udziela Biuro Obsługi Interesantów: tel. 63 22 82 917

e-mail: karny@kolo.sr.gov.pl

sekretariat jest czynny:

poniedziałek 8:00 - 18:00

wtorek - piątek 7:30 - 15:30

 

III Wydział Rodzinny i Nieletnich

 

Zakres działania:

 

Zakres działania Wydziału Rodzinnego i Nieletnich - Rozpoznaje sprawy z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego z wyjątkiem spraw o rozwód, separację i ubezwłasnowolnienie, a nadto dotyczące demoralizacji i czynów karalnych nieletnich, dotyczące leczenia osób uzależnionych od alkoholu oraz środków odurzających i psychotropowych oraz należących do sądu opiekuńczego na podstawie odrębnych ustaw.

 

Przykładowo rozpoznaje sprawy:

 • o ustalenie ojcostwa i roszczenia z tym związane
 • o zaprzeczenie ojcostwa
 • o alimenty, w tym o zmianę orzeczenia w zakresie alimentów i ustalenie wygaśnięcia obowiązku alimentacyjnego
 • o zniesienie wspólności majątkowej między małżonkami
 • o ustanowienie opieki
 • o zastosowaniu obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu, o zmianę orzeczenia w tym przedmiocie i o ustaniu obowiązku leczenia odwykowego
 • o nakazanie wypłacania wynagrodzenia za pracę do rąk drugiego małżonka
 • o umieszczenie w szpitalu psychiatrycznym bez zgody osoby chorej psychicznie lub z zaburzeniami psychicznymi
 • o umieszczenie w domu pomocy społecznej
 • o przysposobienie
 • o pozbawienie, zawieszenie, ograniczenie władzy rodzicielskiej i jej przywrócenie
 • o wydanie dziecka
 • o zezwolenie na dokonanie czynności przekraczającej zakres zwykłego zarządu majątkiem dziecka
 • o rozstrzygnięcie w istotnych sprawach dziecka w razie braku porozumienia między rodzicami
 • o ustalenie miejsca pobytu małoletniego
 • o ustalenie kontaktów z małoletnim

Przewodnicząca Wydziału

Funkcję tę sprawuje Sędzia Sądu Rejonowego Agnieszka Pietruszka.

 

Kierownik Sekretariatu

Funkcję tę sprawuje Pani Dorota Ratajczyk.

pok. 7

tel. 63 22 82 803

fax 63 22 82 830

Informacji o prowadzonych w wydziale sprawach udziela Biuro Obsługi Interesantów: tel. 63 22 82 917

e-mail: rodzinny@kolo.sr.gov.pl

sekretariat jest czynny:

poniedziałek 8:00 - 18:00

wtorek - piątek 7:30 - 15:30

 

V Wydział Ksiąg Wieczystych

 

Zakres działania Wydziału Ksiąg Wieczystych:

 • prowadzenie ksiąg wieczystych dla nieruchomości położonych na terenie właściwości Sądu Rejonowego
 • rozpoznawanie wniosków o wpis oraz o wykreślenie wpisu w księdze wieczystej
 • zakładanie ksiąg wieczystych dla nieruchomości, które nie mają urządzonej księgi
Przewodniczący Wydziału

Funkcję tę sprawuje Starszy Referendarz Sądowy Beata Wróblewska.

ul. Włocławska 2, pok. 107

tel. 63 22 82 845

Kierownik Sekretariatu

Funkcję tę sprawuje Pani Henryka Andrzejczak.

ul. Włocławska 2, pok. 3

tel. 63 22 82 805

fax 63 22 82 850

e-mail: kw@kolo.sr.gov.pl

sekretariat jest czynny:

poniedziałek 8:00 - 18:00

wtorek - piątek 7:30 - 15:30

 

Od dnia 1 lipca 2010r. wszelkie wnioski o wpisy w księdze wieczystej jak też o wydanie odpisu z księgi wieczystej należy składać na urzędowych formularzach dostępnych:

 • w Wydziale Ksiąg Wieczystych
 • na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości pod adresem: http://ekw.ms.gov.pl

Treść ksiąg wieczystych objętych systemem NKW gromadzona jest w Centralnej Bazie Danych Ksiąg Wieczystych, mieszczącej się w Centralnym Ośrodku Przetwarzania Danych Ministerstwa Sprawiedliwości.
Informacje z Centralnej Bazy Danych Ksiąg Wieczystych (odpisy, zaświadczenia, wgląd do księgi wieczystej), udostępnia Centralna Informacja Ksiąg Wieczystych oraz jej ekspozytury w wydziałach ksiąg wieczystych sądów rejonowych, w których wdrożono system informatyczny.
Centralna Informacja Ksiąg Wieczystych pobiera następujące opłaty od wniosków o wydanie:

 • odpisu zwykłego księgi wieczystej - 30 zł - pomnożone przez liczbę żądanych odpisów zwykłych;
 • odpisu zupełnego księgi wieczystej - 60 zł - pomnożone przez liczbę żądanych odpisów zupełnych;
 • zaświadczenia o zamknięciu księgi wieczystej - 10 zł - pomnożone przez liczbę żądanych zaświadczeń.

 

Rejestr zmian dla: Wydziały

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Kole
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2021-04-21
Publikacja w dniu:
2021-04-21
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Kole
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2021-04-21
Publikacja w dniu:
2021-04-21
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Kole
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-09-25
Publikacja w dniu:
2020-09-25
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Kole
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-08-12
Publikacja w dniu:
2020-08-12
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Kole
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-05-30
Publikacja w dniu:
2019-05-30
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Kole
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-10-02
Publikacja w dniu:
2018-10-02
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Kole
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-08-27
Publikacja w dniu:
2018-08-27
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Kole
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-04-30
Publikacja w dniu:
2018-04-30
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Kole
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-01-23
Publikacja w dniu:
2018-01-23
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Kole
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-01-23
Publikacja w dniu:
2018-01-23
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Kole
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-01-23
Publikacja w dniu:
2018-01-23
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Kole
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-01-02
Publikacja w dniu:
2018-01-02
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Kole
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-10-06
Publikacja w dniu:
2017-10-06
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Kole
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-09-19
Publikacja w dniu:
2017-09-19
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Kole
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-06-01
Publikacja w dniu:
2017-06-01
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Kole
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-05-29
Publikacja w dniu:
2017-05-29
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Kole
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-05-24
Publikacja w dniu:
2017-05-24
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Kole
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-05-23
Publikacja w dniu:
2017-05-23
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Kole
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-05-23
Publikacja w dniu:
2017-05-23
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Kole
Wytworzył:
Dyrektor Sądu Rejonowego w Kole
Opublikował:
Rafał Brzeziński
Dokument z dnia:
2015-12-02
Publikacja w dniu:
2015-12-02
Opis zmiany:
Aktualizacja odnośnika https://ekw.ms.gov.pl
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Kole
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Rafał Brzeziński
Dokument z dnia:
2014-08-05
Publikacja w dniu:
2014-08-05
Opis zmiany:
aktualizacja danych
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Kole
Wytworzył:
Prezes Sądu Rejonowego w Kole
Opublikował:
Rafał Brzeziński
Dokument z dnia:
2013-09-09
Publikacja w dniu:
2013-09-09
Opis zmiany:
Korekta danych
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Kole
Wytworzył:
Prezes Sądu Rejonowego w Kole
Opublikował:
Rafał Brzeziński
Dokument z dnia:
2012-06-04
Publikacja w dniu:
2012-06-04
Opis zmiany:
b/d